sekretariat@cedo.edu.pl     +48 58 351 32 09     692 514 591


KADRY I PŁACEKurs przeznaczony jest dla osób chcących zdobyć wiedzę, umiejętności oraz nowe kwalifikacje zawodowe na stanowisku specjalisty ds. kadr i płac.


Skierowany jest do osób które:
 • • chcą zdobyć niezbędną wiedzę potrzebną do rozpoczęcia pracy w działach kadr i płac,
 • • pracujących w działach finansowo – księgowych,  chcące poszerzyć swoją wiedzę z zakresu obsługi kadrowo - płacowej pracowników,
 • • prowadzących własną działalność gospodarczą.
Celem kursu jest przygotowanie uczestników do samodzielnej pracy w działach kadrowo – płacowych przedsiębiorstw oraz instytucji poprzez zapoznanie z przepisami prawa pracy, przepisów podatkowych oraz ZUS, poznanie zagadnień z zakresu sporządzania list płac i prowadzenia dokumentacji pracowniczej,  stosowanie przepisów i ich interpretację w zakresie zagadnień kadrowo – płacowych oraz zapoznanie z programami komputerowymi do obsługi zagadnień kadrowo – płacowych.

Warunki przyjęcia:
 • • ukończone 18 lat
 • • wykształcenie minimum średnie
Cena kursu:
Cały kurs: 1249 zł
Pojedynczy moduł: 549 zł

W cenie kursu - materiały dydaktyczne.

Czas i forma kursu:
Szkolenie obejmuje 100 godzin dydaktycznych, w tym:
 • • Moduł kadrowy – 30 godzin
 • • Moduł płacowy – 30 godzin
 • • Obsługa programów: 40 godzin
Zajęcia prowadzone są w systemie:
 • • wieczorowym w godzinach 17:00 - 21:00 od poniedziałku do piątku
 • • zaocznym w godzinach 9:00 - 17:00 w sobotę i niedzielę
Certyfikaty:
Absolwenci otrzymują zaświadczenie określone przez Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych oraz certyfikat ukończenia kursu w języku angielskim.

Jak skorzystać z naszej oferty?
Każdy kto jest zainteresowany danym kursem powinien:

POBRAĆ:
1) Kartę zgłoszenia  na kurs/szkolenie.

Pobrany dokument wypełnić i przesłać drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bądź dostarczyć osobiście do ośrodka.

Program szkolenia:
1. Podstawowe zagadnienia prawa pracy
 • • źródła i zasady prawa pracy
 • • przepisy bhp i ppoż.
2. Nawiązanie stosunku pracy
 • • istota stosunku pracy
 • • umowa o pracę – podstawowe składniki umowy
 • • umowa na okres próbny
 • • umowa na czas określony
 • • umowa na czas nieokreślony
 • • umowa na zastępstwo
 • • umowa na czas wykonywania określonej pracy
 • • obowiązki pracodawcy wobec pracownika
 • • obowiązki pracownika wobec pracodawcy
 • • pozostałe formy zatrudnienia: umowy cywilno – prawne, kontrakty menadżerskie, umowy agencyjne
 • • zatrudnianie pracowników w formie telepracy
3. Ustanie stosunku pracy
 • • rozwiązanie umowy za mocy porozumieniem stron
 • • rozwiązanie umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia
 • • rozwiązanie umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia
 • • rozwiązanie umowy z upływem czasu, na który była zawarta
 • • rozwiązanie umowy z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta
 • • rozwiązanie umowy z przyczyn niezależnych od pracownika
 • • wygaśnięcie umowy o pracę
4. Czas pracy i jego ewidencja
 • • normy i wymiar czasu pracy
 • • systemy i rodzaje czasu pracy
 • • ewidencja czasu pracy
 • • praca w godzinach nadliczbowych
 • • praca w porze nocnej
 • • praca w niedziele i święta
 • • czas pracy kadry kierowniczej
 • • okresy odpoczynku
 • • przekroczenie norm czasu pracy
 • • nieobecność w pracy
5. Urlopy pracownicze
 • • urlopy wypoczynkowe
 • • urlopy bezpłatne
 • • urlopy okolicznościowe
 • • urlopy szkoleniowe
 • • urlopy macierzyńskie
 • • urlopy wychowawcze
6. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia
 • • wynagrodzenie za pracę i zasady jego ustalania
 • • systemy wynagrodzeń
 • • istota wynagrodzenia i jego elementy składowe
 • • terminy i sposoby wypłaty wynagrodzenia za pracę
 • • ochrona wynagrodzenia
 • • procedura naliczania wynagrodzenia za pracę
 • • wynagrodzenie z tytułu umów cywilno - prawnych
 • • procedura naliczania wynagrodzenia z tytułu umów cywilno – prawnych
 • • wynagrodzenie przysługujące w okresie czasowej niezdolności do pracy
 • • procedura naliczania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy
 • • wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca
 • • procedura naliczanie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca
 • • wynagrodzenie za godziny nadliczbowe
 • • procedura naliczania wynagrodzenia za godziny nadliczbowe
 • • wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy
 • • procedura naliczania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy
 • • wynagrodzenie za urlop okolicznościowy
 • • procedura naliczania wynagrodzenia za urlop okolicznościowy
 • • ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
 • • wynagrodzenie pracownika delegowanego za granicę
 • • zasady delegowania pracowników za granicę
 • • procedura naliczania wynagrodzenia pracownika delegowanego za granicę
 • • odprawy rentowe i emerytalne
 • • odprawy pośmiertne
 • • dokumentacja związana z wynagrodzeniem pracownika
 • • zasady dokonywania potrąceń wynagrodzeń
7. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem
8. Zatrudnianie młodocianych
 • • zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę w celu przygotowania zawodowego
 • • dokształcanie
 • • zatrudnianie młodocianych w innym celu niż przygotowanie zawodowe
 • • rzemieślnicze przygotowanie zawodowe
9. Obowiązki pracodawcy oraz pracownika
 • • profilaktyczne badania
 • • przygotowanie regulaminu pracy, wynagrodzenia, świadczeń socjalnych
 • • prowadzenie akt osobowych
 • • ustalenie stażu pracy nowo zatrudnionego pracownika
 • • PIT – 27 / PIT – 28 / VAT
 • • obowiązki w zakresie ubezpieczeń społecznych, ubezpieczenia zdrowotnego oraz podatku dochodowego
 • • ochrona danych osobowych
 • • odpowiedzialność porządkowa i materialna pracownika
10. Rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
 • • ubezpieczenie społeczne
 • • zasady rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne
 • • ubezpieczenie zdrowotne
 • • zasady rozliczania składek na ubezpieczenie zdrowotne
 • • fundusz pracy i fundusz gwarantowanych świadczeń pracy (FP i FGŚP)
 • • zasady rozliczania składek na FP i FGŚP
 • • zgłaszanie pracowników do ubezpieczenia
 • • wyrejestrowanie pracownika z ubezpieczenia
 • • wysokość stawek procentowych dla poszczególnych ubezpieczeń
 • • podział w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne między ubezpieczonym, a płatnikiem składek
 • • ZUS osoby prowadzącej działalność gospodarczą
 • • obliczanie zasiłków chorobowych
 • • sporządzanie korekt list płac
 • • sporządzanie korekt deklaracji rozliczeniowych
11. Rozliczenia z Urzędem Skarbowym
 • • sporządzanie deklaracji, terminy składania deklaracji
 • • sporządzanie deklaracji podatkowych – PIT-4R,PIT-11, PIT-40
 • • sporządzanie korekt podatku dochodowego
12. Obsługa komputera
 • • wykorzystanie edytora tekstu MS WORD do tworzenia dokumentów pracowniczych
 • • wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego MS EXCEL do sporządzania listy płac oraz prowadzenia innych rozliczeń pracowniczych
13. Program kadrowo – płacowy SYMFONIA – warsztaty komputerowe
14. Program kadrowo – płacowy PŁATNIK – warsztaty komputerowe