sekretariat@cedo.edu.pl     +48 58 351 32 09     692 514 591


KWALIFIKOWANY PRACOWNIK OCHRONY FIZYCZNEJCelem kursu jest nabycie wiedzy i umiejętności do wykonywania zadań w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia oraz uzyskania zaświadczenia do wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

Od dnia 1 stycznia 2014r. weszło w życie szereg ułatwień w zawodzie pracownika ochrony fizycznej. Osoby, które chcą wykonywać zawód kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej, nie muszą ubiegać się o licencję pierwszego i drugiego stopnia, ani przystępować do egzaminów na licencje pracownika ochrony fizycznej. Zamiast licencji, kwalifikowani pracownicy ochrony fizycznej zostaną wpisani na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, prowadzoną przez Komendanta Głównego Policji. Wpis na listę dokonują komendanci wojewódzcy policji, właściwi ze względu na miejsce zamieszkania osoby, która ubiega się o wpis na listę. 

Na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej wpisuje się osobę, która :
 • • posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 • • ukończyła 21 lat;
 • • ukończyła co najmniej gimnazjum;
 • • ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 • • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne i nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;
 • • posiada nienaganną opinię wydaną przez właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji, sporządzoną na podstawie aktualnie posiadanych przez Policję informacji albo - w przypadku obywatela innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)- strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz obywatela polskiego zamieszkałego na terenie tych państw - przez organ odpowiedniego szczebla i kompetencji tych państw, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby;
 • • posiada zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań, stwierdzoną orzeczeniami lekarskimi i psychologicznymi, których ważność nie upłynęła;
 • • posiada przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomość przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia.
Cena szkolenia:
1250 zł

W cenie szkolenia - materiały dydaktyczne.

Czas trwania szkolenia:
Kurs realizowany jest w wymiarze 245 godzin dydaktycznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 grudnia 2013r. (Dz. U. 2013 poz. 1688) i pozwala na zdobycie wiedzy nie tylko teoretycznej podczas wykładów, ale w szczególności praktycznej podczas zajęć z samoobrony i technik interwencyjnych oraz wyszkolenia strzeleckiego.

Zajęcia prowadzone są w systemie:
 • • wieczorowym w godzinach 17:00 - 21:00 od poniedziałku do piątku
 • • zaocznym w godzinach 9:00 - 17:00 w sobotę i niedzielę
Certyfikaty:
Absolwenci otrzymują zaświadczenie określone przez Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych, które jest podstawą wydania licencji oraz certyfikat w języku angielskim ukończonego kursu.

Jak skorzystać z naszej oferty?
Każdy kto jest zainteresowany danym kursem powinien: 

POBRAĆ:
1) Kartę zgłoszenia na kurs/szkolenie.

Pobrany dokument wypełnić i przesłać drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bądź dostarczyć osobiście do ośrodka.

Program kursu:
 1. Blok ogólnoprawny
 • • zagadnienia dotyczące ochrony osób i mienia
 • • wybrane zagadnienia prawa karnego, prawa wykroczeń i prawa karnego procesowego
 • • wybrane zagadnienia prawa cywilnego i prawa pracy
 • • wybrane zagadnienia psychologii
 • • etyka pracownika ochrony
 • • zasady udzielania pomocy przedlekarskiej
 1. Blok obejmujący zagadnienia ochrony osób i mienia:
 • • taktyka wykonywania zadań ochrony osób
 • • taktyka wykonywania zadań ochrony mienia
 1. Blok obejmujący zagadnienia wyszkolenia strzeleckiego:
 • • budowa i zasady działania broni palnej
 • • zasady bezpiecznego obchodzenia się z bronią palną
 • • techniki posługiwania się bronią palną
 1. Blok obejmujący zagadnienia samoobrony i technik interwencyjnych:
 • • samoobrona,
 • • techniki interwencyjne
Dokumenty wymagane od osób ubiegających się o wpis na listę kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej:
 • • pisemny wniosek 
 • • świadectwo ukończenia co najmniej gimnazjum albo ośmioklasowej szkoły podstawowej;
 • • oświadczenie wnioskodawcy  o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o niekaralności za przestępstwa umyślne oraz o fakcie, iż nie toczy się przeciwko wnioskodawcy postępowanie karne o takie przestępstwa ( wzór oświadczeń poniżej do pobrania )
 • • dokumenty potwierdzające przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie szkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomość przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia;
 • • orzeczenie lekarskie, o którym mowa w art. 26 ust.3 pkt 7 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2014 poz 1099);
 • • orzeczenie psychologiczne, o którym mowa w art. 26 ust.3 pkt 7 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia;
 • • pozytywną decyzję w sprawie uznania kwalifikacji w zawodzie - pracownik ochrony fizycznej, nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ( dokument załącza osoba, która nabyła kwalifikacje w trybie określonym w ustawie z dnia 18 marzec 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.Nr.63, poz. 394);
 • • opłatę za wydanie zaświadczenia dot. wpisu na listę kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej w kwocie 17zł ( konto Urzędu Miejskiego w Gdańsku : 31 1240 1268 1111 0010 3877 3935 )