sekretariat@cedo.edu.pl     +48 58 351 32 09     692 514 591DETEKTYWISTYCZNY


 Szkolenie przeznaczone jest dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa bez konieczności zdawania  egzaminu w Komendzie Głównej Policji. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi ( Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa)  istnieje możliwość wykonywania wolnego zawodu detektywa w ramach działalności gospodarczej.

 Licencja wydawana jest na czas nieoznaczony.

 

O wydanie licencji może ubiegać się osoba, która spełnia następujące wymagania:
 • • posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub przysługuje jej, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa Unii Europejskiej, prawo jej podjęcia zatrudnienia lub wykonania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • • ukończyła 21 lat;
 • • posiada wykształcenie co najmniej średnie;
 • • ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 • • nie toczy się przeciwko niej postępowanie o umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • • nie była skazana prawomocnym wyrokiem o umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • • nie została zwolniona dyscyplinarnie z Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, wojska, prokuratury lub z innego urzędu administracji publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie, w okresie ostatnich 5 lat;
 • • posiada pozytywną opinię komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania, sporządzoną na podstawie aktualnie posiadanych informacji przez Policję albo - w przypadku innego państwa - przez organ odpowiedniego szczebla i kompetencji państwa, właściwego ze względu na miejsce jej zamieszkania;
 • • posiada zdolność psychiczną do wykonywania czynności, stwierdzoną orzeczeniem lekarskim;
 • • legitymuje się dokumentem potwierdzającym odbycie szkolenia w zakresie zagadnień ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych, przepisów regulujących prawa i obowiązki detektywa oraz zasad wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.
Cena szkolenia:
790 zł

W cenie szkolenia - materiały dydaktyczne.

Czas trwania szkolenia:
Szkolenie obejmuje 50 godzin dydaktycznych.

Zajęcia prowadzone są w systemie:
 • • wieczorowym w godzinach 17:00 - 21:00 od poniedziałku do piątku
 • • zaocznym w godzinach 9:00 - 17:00 w sobotę i niedzielę
Certyfikaty:
Absolwenci otrzymują zaświadczenie określone przez Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych, które jest podstawą wydania licencji oraz certyfikat w języku angielskim ukończonego kursu.

Jak skorzystać z naszej oferty?
Każdy kto jest zainteresowany danym kursem powinien: 

POBRAĆ:
1) Kartę zgłoszenia  na kurs/szkolenie.

Pobrany dokument wypełnić i przesłać drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bądź dostarczyć osobiście do ośrodka.

Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia:
 • • ochrona danych osobowych;
 • • ochrona informacji niejawnych;
 • • przepisy regulujące prawa i obowiązki detektywa;
 • • przepisy regulujące zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych
Wykaz dokumentów niezbędnych do wydania licencji detektywa w Komendzie Wojewódzkiej Policji:
 • • Wniosek o wydanie licencji;
 • • Zaświadczenie o niekaralności;
 • • Kopie stron dowodu osobistego zawierające imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer ewidencyjny (PESEL) i adres zamieszkania albo dokument stwierdzający obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej (oryginał do wglądu);
 • • Dwa zdjęcia o wym. 2.5 x 3.5 cm;
 • • Zaświadczenie o niekaralności;
 • • Kopia świadectwa lub dyplomu potwierdzająca posiadanie co najmniej średniego wykształcenia (oryginał do wglądu);
 • • Orzeczenie lekarskie pochodzące od uprawnionego lekarza, stwierdzające zdolność psychiczną do wykonywania czynności w zakresie usług detektywistycznych (oryginał);
 • • Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • • Oświadczenie, że nie toczy się przeciwko osobie ubiegającej się o licencję detektywa, postępowanie karne lub postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe popełnione z winy umyślnej;
 • • Oświadczenie, że osoba wnioskująca nie została zwolniona dyscyplinarnie z Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, wojska, prokuratury, sądu lub z innego urzędu administracji publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie, w okresie ostatnich 5 lat;
 • • Kopię zaświadczenia o odbyciu szkolenia w zakresie zagadnień ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych, przepisów regulujących prawa i obowiązki detektywa oraz zasad wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych (oryginał do wglądu).