sekretariat@cedo.edu.pl     +48 58 351 32 09     692 514 591


OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
Opiekun w domu pomocy społecznej (symbol cyfrowy zawodu: 341203) skierowany jest do osób, które chcą otrzymać w kwalifikacje w zakresie:
- K1 - Świadczenie usług opiekuńczo - wspierających osobie podopiecznej (Z.6)

 

Kształcenie w zawodzie opiekun w domu pomocy społecznej ma na celu przygotowanie Słuchacza do:
  • • rozpoznawania i oceniania stanu funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego osoby podopiecznej
  • • opracowywania indywidualnego planu procesu pomocy i opieki dla osoby podopiecznej przebywającej w instytucji opiekuńczo-leczniczej, uwzględniającego poziom możliwości psychofizycznych osoby podopiecznej oraz zasoby instytucji
  • • sprawowania opieki nad osobą podopieczną niesamodzielną, niepełnosprawną lub przewlekle chorą oraz udzielanie jej wsparcia emocjonalnego
  • • utrzymywania sprawności i aktywizowanie podopiecznych we współpracy z zespołem terapeutycznym
  • • wspierania oraz motywowania osoby podopiecznej do podejmowania aktywnych form spędzania czasu wolnego umożliwiających samorealizację, rozwijających zainteresowania i usprawniających psychofizycznie oraz społecznie
Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie, po którego zdaniu słuchacz otrzymuje tytuł TECHNIKA OPIEKUNA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ.

Czas trwania nauki:
2 lata (4 semestry)

Tryb nauczania:
Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele.

Opłaty:
Nauka jest całkowicie BEZPŁATNA przez cały okres nauki.

Wymogi rekrutacyjne:
  • • oryginał lub odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej
  • • 3 zdjęcia legitymacyjne
  • • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na kierunku opiekun w domu pomocy społecznej
  • • kserokopia dowodu osobistego ( istnieje możliwość wykonania bezpłatnie kserokopii dowodu w sekretariacie szkoły)
  • • kwestionariusz oraz podanie o przyjęcie do szkoły ( dostępne na stronie lub w sekretariacie szkoły )
Program OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ:

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Sem. I Sem. II Sem. III Sem. IV Liczba godzin w cyklu nauczania
Przedmioty ogólnokształcące (*)

Podstawy przedsiębiorczości 20 - - 20
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym
Podstawy organizacji domu pomocy społecznej 20 - - - 20
Biopsychospołeczne funkcjonowanie człowieka 40 20 20 20 100
Teoretyczne podstawy opieki 30 20 - - 50
Język migowy 20 - - - 20
Metodyka pracy opiekuńczo - wspierającej - 40 40 30 110
Język angielski w domu pomocy społecznej - 20 20 - 40
Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym (**)
Usługi opiekuńcze 25 40 45 70 180
Aktywizacja osoby podopiecznej 20 20 20 20 80
Trening umiejętności społecznych - 15 30 35 80
Łączna liczba godzin kształcenia   175 175 175 175 700

*  prowadzone dla słuchaczy, którzy we wcześniejszym etapie edukacji nie realizowały tego przedmiotu
**zajęcia odbywają się w pracowniach szkolnych, warsztatach szkolnych, centrach kształcenia praktycznego lub u pracodawcy

Jak skorzystać z naszej oferty?
Każdy kto jest zainteresowany nauką w naszej szkole powinien:

POBRAĆ:
1) Podanie o przyjęcie do szkoły.
2) Kwestionariusz osobowy.

Pobrane dokumenty wypełnić i przesłać drogą mailową na adres  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bądź dostarczyć je osobiście do ośrodka.